Weź udział w sesji muzykoterapii lub wydarzeniu społecznym

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Nordoff Robbins Polska z siedzibą w Poznaniu, ul. Za  Groblą 6/8, KRS: 0000608469, NIP: 7831739450 reprezentowana przez Dominikę Dopierałę. Z Fundacją można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@nordoff-robbins.pl. Udostępnione w formularzu dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach związanych ze sprawozdawczością, obowiązkową dokumentacją projektową i księgową oraz w celu organizacji wydarzeń z udziałem udostępniającego dane lub osoby, której jest prawnym opiekunem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F RODO, przepisy o rachunkowości, a także umowy z instytucjami finansującymi działalność Fundacji. Dane przechowywane będą przez pięć lat od momentu zakończenia działań z udziałem podmiotu, którego one dotyczą. W związku z przetwarzaniem danych osobie je udostępniającej przysługują następujące prawa: do dostępu do danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Gdyby przetwarzanie danych odbywało się w sposób niezgodny z przepisami, udostępniający dane ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa. Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia uzasadnionej decyzji w sprawie zwolnienia z opłat za udział w wydarzeniach fundacyjnych. Wobec udostępnionych danych nie będzie podejmowane żadne działanie polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.